Navštivte Izrael na svátek stánků

(jeden z nejvýznamnějších židovských svátků)

2. - 10. 10. 2020

odlet v pátek 2. 10. ve večerních hodinách

23 580 Kč + 140 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Tento zájezd je v naší nabídce zcela mimořádný jak navštívenými místy, tak i slavnostní atmosfé-rou jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků - Svátků stánků, kdy po celém Izraeli vyrostou jako houby po dešti tzv. sukky - stánky, pod kterými izraelské rodiny slaví tento týdenní svátek. Pouze během tohoto jediného týdne v roce můžete spatřit ortodoxní Židy s tradičními lulavy a etrogy (ratolestmi a plody připomínajícími vstup do zaslíbené země).

Tentokrát jsme do programu zařadili celou řadu nových zajímavých míst, kam běžné cestovky nejezdí vůbec a pouze zřídka. Právě jejich návštěvou chceme přispět k výjimečnosti tohoto zájezdu.

Účastníci zájezdu navštíví samozřejmě Jeruzalém, Betlém, Safed, Tiberias, Kafarnaum, Tábor a mnoho dalších známých míst, ale také Gamlu, Tel Saki, Bét El, Gibeu, Kypros, a dokonce i  jinak těžko dosažitelnou hrobku Ráchel a řadu dalších zajímavostí.  Bude možné se vykoupat ve třech ze 4 izraelských moří - Středozemním, Galilejském a Mrtvém moři, vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. To vše za doprovodu zkušeného průvodce a znalce izraelské historie i současnosti. Jedním z vrcholů zájezdu bude účast na Jeruzalémském pochodu, který je každoročně největší veřejnou akcí pořádanou v Jeruzalémě.

CENA 23 580 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha - Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem
  • 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
  • plavbu lodí po Galilejském moři

CENA NEzahrnuje:

  • 140 USD (platí se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu (obsahuje i poplatek za účast na pochodu během svátku stánků)

Důležité upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

2. 10. 2020 (pátek)
Vše někde začíná, odlet do Izraele
Sraz všech účastníků zájezdu je v Praze na ruzyňském letišti ve 21:15 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1, u hlavního informačního panelu s odlety, vlastní odlet je v 23.45 hod.
3. 10. 2020 (sobota)
Jaffa, Cesarea, Muchraka, Armageddon,Tel Jizreel, Tiberias
Přílet do Tel Avivu ve 04:35 hod. místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka ztichlého města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud přejedeme do Cesareje Přímořské – sídelního města krále Heroda Velikého, místní vykopávky svědčí o genialitě tohoto vládce. Zastavíme se také na nedaleké příjemné pláži, kde se budeme moci vykoupat. Odtud vyjedeme na vrcholek pohoří Karmel, zde na místě zvaném Muchraka svedl prorok Elijáš svůj zápas s Bálovými proroky. Dále projedeme dolinou Armageddon a zastavíme se v nově otevřeném Masarykově lese. Odpoledne se podíváme na další biblické místo – Tel Jizreel, kde bývala Nábotova vinice a potom si už namíříme přímo do Tiberias, kde se ubytujeme, navečeříme a po dlouhé cestě i dobře vyspíme.
4. 10. 2020 (neděle)
Safed, Kafarnaum, Magdala, Galilejské moře, Tiberias
Po dobré snídani vyrazíme na sever do Safedu – posvátného města judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomene-me hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a Magdaly s nedávno objevenou unikátní synagogou z doby Ježíšovy. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní se vrátíme na hotel, dobře navečeříme a vyspíme.
5. 10. 2020 (pondělí)
Golany, - Katzrin, Gamla, Tel Saki, Tamar B´Kfar, přejezd na jih do Judska
Po snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme do Katzrinu – správního střediska Golanských výšin. Zde se dozvíme něco o pěstování oliv a jejich zpracování. Další zastávkou bude Gamla – vykopávky horské pevnosti, která byla dobyta Římany a měla podobný osud jako známější Masada. Odtud přejedeme k Tel Saki – na místo, které hraje významnou roli v moder-ních dějinách Izraele. Během Yom kippurské války v roce 1973 zde 60 výsadkářů a 45 tanků tři dny čelilo obrovské přesile stovek tanků a 11.000 (to není omyl) syrských vojáků. Také díky jejich hrdinství nebyl Izrael zničen. Nedaleko jižního cípu Galilejského moře se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar. Seznámíme se zde s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Dále budeme pokračovat údolím Jordánu na jih a večer dorazíme do judského Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a uložíme k odpočinku.
6. 10. 2020 (úterý)
Jeruzalém ze zlata
Po ranní snídani přejedeme do Jeruzaléma, vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron se zastávkou u Abšalonovy hrobky a Hnojnou branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme známou Zeď nářků – nejsvětější místo judaismu a po ní si prohlédneme pamětihodno-sti Staré židovské čtvrti. Cestou k Jaffské bráně se seznámíme i s křesťanskou čtvrtí. Později odpoledne se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat dobrá večeře a opět zasloužený nocleh.
7. 10. 2020 (středa)
Hrobka Ráchel, Nábí Samuel, Gibea Saulova, Bét El, Šílo
Dnes se podíváme především na některá místa Starého Zákona v okolí Jeruzaléma. Začneme hned u Betléma a navštívíme hrobku Jákobovy manželky Ráchel. Odtud přejedeme na horu Nábí Samuel s hrobkou proroka Samuele a ukážeme si významné geografické body v okolí. Další zastávkou bude Gibea Saulova, odkud pocházel a vládl první izraelský král. Významným místem, které také navštívíme je Bét El, kde Jákob uzavřel smlouvu s Bohem a později tam stál Jarobeámův chrám. Odpoledne se podíváme do Šíla,kde stával Hospodinův svatostánek v době, kdy v něm vyrůstal pozdější prorok Samuel. Po večeři se na hotelu uložíme ke spánku abychom byli fit na další den.
8. 10. 2020 (čtvrtek)
Jeruzalém - město velkého Krále
Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma kde si prohlédneme nejprve zajímavá místa ve čtvrti German Colony, která mají vztah i k našim dějinám, zastavíme se také v zahradě Motti na rozhledně Kaktus, která má připomínat české přátelství. Odpoledne navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Následovat bude přesun do parku Sacher, kde se v rámci oslav Svátku Stánků (Sukkót) připojíme k Jeruzalémskému pochodu – jedné z největších a nejhezčích jeruzalémských akcí se zcela výjimečnou atmosférou. Po skončení se vrátíme zpět na hotel k večeři a zaslouženému odpočinku.
9. 10. 2020 (pátek)
Wadi Qelt, Kypros, Jericho, Jordán, Mrtvé moře
Po dobré snídani vyrazíme do Judské pouště. Nejprve navštívíme pozůstatky hostince U Milo-srdného Samaritána na okraji údolí Wadi Quelt, kde se odehrálo známé Ježíšovo podobenství. Potom se posuneme dále údolím k opuštěným pozůstatkům Herodova hradu Kypros, střežícího přístup k Jerichu. Podíváme se také na nedaleký klášter sv.Jiří uvnitř údolí a projdeme až k pozů-statkům dalšího Herodova paláce na okraji Jericha. Po zastávce v Jerichu přejedeme k Jordánu na místo, kde byl pokřtěn Ježíš Janem Křtitelem. Zbytek odpoledne strávíme koupáním v Mrtvém moři na nejníže položeném místě zeměkoule. Večer se vrátíme opět do Betléma na poslední večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.
10. 10. 2020 (sobota)
Vše krásné někdy končí – Tel Aviv a odlet do ČR
Po snídani vyrazíme směrem na západ do Tel Avivu, kde bude možnost koupání ve Středozem-ním moři na příjemné městské pláži u centra města. Okolo 14. hodiny odjedeme na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká obvyklý odbavovací maraton, poté odlet v 18:25 hod., přílet do Prahy ve 21:30 hod. místního času.

Program příletového a odletového dne může být mírně upraven s ohledem na případné změny v letovém řádu pro rok 2020.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.