Izraelem s Biblí v ruce

16. 11. - 25. 11. 2020

odlet v pondělí 16. 11. v dopoledních hodinách

24 890 Kč + 140 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

9x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Tento zájezd následuje život Pána Ježíše z pohledu Markova evangelia a chronologicky navštíví všechna místa v tomto evangeliu popsaná.

Větší část zájezdu strávíme v Galileji – především okolo Galilejského moře. V místech, kde Ježíš žil se svými učedníky a učil zástupy si i my připomeneme jeho učení i zázraky. Budeme číst Bibli přímo na místech v ní popsaných. Z paluby rybářských lodí, na jakých se plavil Ježíš se svými rybáři, si vychutnáme jedinečnou atmosféru Galilejského moře a okolí. Podíváme se také do Judska a zejména v Jeruzalémě si budeme moci doslova osahat místa popsaná v Markově evangeliu. V tomto zájezdu je větší důraz na zamyšlení, ztišení a prožívání duchovní atmosféry,  proto je program volnější s dostatkem času.

Samozřejmostí je pohodlná doprava, příjemné ubytování a odborným i duchovním výkladem, který uspokojí i náročné čtenáře Bible.

CENA 24 890 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu
  • 9x ubytování ve *** hotelu s polopenzí
  • komplexní služby vedoucího zájezdu
  • plavbu lodí po Galilejském moři

CENA NEzahrnuje:

  • 140 USD (vybírá se až v Izraeli) - vstupné na exkurze a společně navštívená místa, spropitné (na hotelech, řidičům atd.).

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

16. 11. 2020 (pondělí)
Odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je v 8:30 hod.na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni, v odletové hale Terminál 1. Vlastní odlet je ve 11:45 hod. Dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol. Přílet do Tel Avivu v 16:25 hod., odbavení, transfer do Tiberias, ubytování, večeře a nocleh.
17. 11. 2020 (úterý)
Markovo evangelium kap. 1 – 4
Po snídani vyjedeme na horu Arbel, odkud je nádherný panoramatický výhled na Galilejské moře a okolí. Odtud sjedeme na místo, kde Pán Ježíš povolal rybáře na břehu Galilejského moře. V poledne bude příležitost k odpočinku u Galilejského moře a k vykoupání. Větší část odpoledne strávíme v Kafarnaum, kde si připomeneme Ježíšovo vyučování, zázraky a znamení, které tam učinil. V podvečer se vrátíme na hotel k dobré večeři. Po ní může být ještě setkání pro zájemce a následovat bude nocleh.
18. 11. 2020 (středa)
Markovo evangelium kap. 4 - 8
Po snídani se budeme plavit po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi. V Kursi na východní straně jezera (oblast gerasenská) si připomeneme místo vyhnání démonů do vepřů. Podíváme se také do Betsaidy a potom na místě zvaném Tabgha, kde došlo k zázračnému nasycení zástupů. Následovat bude zastávka v Genezaretu s příležitostí k odpočinku a koupání. Odpoledne si ještě prohlédneme Magdalu, kde jsou nově odkryté vykopávky biblického města z doby Ježíšovy s výjimečně zachovalými pozůstatky synagogy. Navečer se opět vrátíme na hotel k večeři, posezení a posléze k noclehu.
19. 11. 2020 (čtvrtek)
Markovo evangelium kap. 8 - 9
Den začneme dobrou snídaní, po které bude následovat výjezd do Cesareje Filipovy, královského města na úpatí masivu Hermonu, kde došlo k Petrovu vyznání a v okolí také k Proměnění Páně. Odpoledne se podíváme na Golanské výšiny - na horu Bental – významné místo moderního Izraele. Večer se vrátíme na hotel k večeři, posezení a nočnímu odpočinku.
20. 11. 2020 (pátek)
Markovo evangelium kap. 10
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a cestou na jih do Judska se zastavíme v mošavu Támar B'Kfar, což je rodinná farma nedaleko Galilejského jezera s velice zajímavým příběhem osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou bude přírodní rezervace Gan Ha Shlosha s příležitostí ke koupání v termálních jezírcích. U řeky Jordánu leží Qasr al Yahud – autentické místo, kde křtil Jan Křtitel na poušti a kde byl Ježíš pokřtěn. V nedalekém Jerichu si připomeneme uzdravení slepého a další biblické událost z tohoto místa. Cestou do Jeruzaléma se ještě zastavíme u Wadi Quelt na vyhlídce do biblického údolí smrti. V podvečer dorazíme příjezd do Betléma, kde se ubytujeme, dobře navečeříme a ještě se sejdeme na přivítání soboty.
21. 11. 2020 (sobota)
Volný den v Jeruzalémě
Sobota je v Izraeli volným dnem v souladu s Biblí. Zájemci mohou navštívit bohoslužby v Jeruzalémě nebo si prostě jen tak užívat města velkého Krále. Snídaně, večeře, ubytování i doprava jsou samozřejmě zajištěné.
22. 11. 2020 (neděle)
Markovo evangelium kap. 11 -13
Dnes nás čeká pěší procházka. Po snídani vyjedeme nejprve do Betánie, potom půjdeme pěšky z Betfage přes Olivovou horu do Jeruzaléma se zastávkou v Getsemane. Odpoledne se podíváme do muzea na venkovní model Jeruzaléma v době Ježíšově. Navečer se vrátíme do hotelu k večeři, večernímu posezení a zaslouženému odpočinku.
23. 11. 2020 (pondělí)
Markovo evangelium kap.14 – 15
Po snídani přejedeme do Jeruzaléma na Chrámovou horu, kde stával biblický chrám. Jeho posledním pozůstatkem je Zeď nářků - nejsvětější místo židovství. Odtud přejdeme na horu Sion, kde slavil Pán Ježíš se svými učedníky poslední večeři, Navečer přejedeme do Betléma, kde si zájemci mohou prohlédnout místo narození Páně a přilehlý jeskynní systém. Po večeři se opět sejdeme ke společnému setkání, po kterém bude následovat zasloužený odpočinek.
24. 11. 2020 (úterý)
Markovo evangelium kap.15-16
Den začneme dobrou snídaní, po které navštívíme Litostrotos – místo Ježíšova odsouzení Pilátem. Odtud přejdeme do Zahradního hrobu, kde si připomeneme ukřižování, pohřeb a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Odpoledne nám vyjde ještě čas na osobní volno, které je možné využít k individuálnímu rozloučení s Jeruzalémem. Navečer se vrátíme na hotel k večeři, balení a noclehu.
25. 11. 2020 (středa)
Návrat do ČR
Přejezd na letiště v Tel Avivu, odlet zpět do ČR.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.