To nejlepší z Izraele 

4. - 12. 12. 2020

odlet v pátek 4. 12. ve večerních hodinách

22 890 Kč + 120 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především historická a biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat a ohřát se v Izraeli, kde je v tuto dobu stále ještě teplý podzim.

Navštívíte Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Akko a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve Středozemním moři, dále ve světoznámém Mrtvém moři a v termálních jezírkách Gan HaShlosa, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a  množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.

CENA 22 890 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha - Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu
  • 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
  • plavbu lodí po Galilejském moři

CENA NEzahrnuje:

  • 120 USD (platí se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na společně navštívená místa dle programu
  • fakultativní návštěvu Masady (23 USD) – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours and Travel, která zajišťuje ubytování, dopravu i další služby v Izraeli.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

4. 12. 2020 (pátek)
Odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje s odlety. Po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 h.
5. 12. 2020 (sobota)
Přílet, Jaffa, Haifa, Akko, Tiberias
Přílet do Tel Avivu ve 04:35 hod. místního času. Po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u akvaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Cesareu Přímořskou. Zde bude příležitost se vykoupat ve Středozemním moři. Moderní přístav Haifa leží na úbočí pohoří Karmel a nejlepší výhled na město je z vyhlídky u karmelitánského kláštera Stella Maris a také od světoznámých perských zahrad. Na druhé straně Haifské zátoky se rozkládá starověký přístav Ptolemais, dnešní Akko. Procházka starým centrem Akka na nás dýchne historií dávných věků. Následovat bude přejezd do Tiberias, lázeňského města na břehu Galilejského moře, zde se ubytujeme, výborně navečeříme a zaslouženě dobře vyspíme.
6. 12. 2020 (neděle)
Podhůří Hermonu a Golanské výšiny
Po dobré košer snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silni ci č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budou-cnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a jak kdo naloží ze zbytkem večera již bude jeho věc. Možností je v Tiberias mnoho...
7. 12. 2020 (pondělí)
Safed, Galilejské moře a okolí
Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zají-mavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštíví-me některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblic-kých dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Také se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autenti-ckém stavu. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - plavba po Galilejském jezeře v dřevěné rybářské lodi. Po návratu na hotel nás bude čekat pravá košer večeře a noční odpočinek.
8. 12. 2020 (úterý)
Támar B'Kfar, Gan HaShlosha, Jordán, Jericho, Olivová hora
Posnídáme a rozloučíme se s naším hotelem. Cestou na jih se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Následovat bude krásná přírodní rezervace Gan Ha Shlosha – kde nás čeká koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C. Údolím Jordánu přejedeme do Judska se zastávkou v Qasr al Yahud (Ainon) – v místě, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus v řece Jordánu. Zastavíme se také v nedalekém Jerichu – nejstarším a nejníže položeném městě světa s pohnutou historií. Poté vyjedeme na Olivovou horu s nádherným panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Nakonec přejedeme do sousedního Betléma, ubytujeme se v příjemném hotelu, dostaneme dobrou večeři a uložíme se k noclehu.
9. 12. 2020 (středa)
Jeruzalém ze zlata
Den začneme snídaní a po ní nás autobus vyveze na horu Sion v Jeruzalémě. Odtud projdeme do židovské čtvrti Starého města a ukážeme si pozůstatky hradeb z doby krále Chizkiáše (2800 let staré) i další pamětihodnosti této čtvrti. Také si řekneme, proč bývá Jeruzalém nazýván zlatým. Samozřejmě nesmíme vynechat ani světoznámou Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Také si prohlédneme Lví bránu, rybník Bethesda a místo zvané Lithostrotos, kde byl Ježíš odsouzen Pilátem na smrt. Odpoledne projdeme Damašskou branou a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. V podvečer se vrátíme do hotelu k chutné večeři a příjemnému odpočinku.
10. 12. 2020 (čtvrtek)
Jad VaShem, Jeruzalém, Betlém
Po snídani navštívíme Jad VaShem – světoznámý památník obětí holocaustu, poté se zastavíme u obří Menory před Knessetem - izraelským parlamentem a zastavíme na vyhlášeném jeruzalé-mském tržišti Machane Yehuda, kde nám vyjde i trochu volného času, které může každý strávit po svém. Odpoledne se vrátíme do Betléma a navštívíme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude opět čekat večeře a zasloužený nocleh.
11. 12. 2020 (pátek)
Masada / Ein Gedí, Kumrán, Mrtvé moře a okolí
Po snídani navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultati-vní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Odtud přejedeme nedalekému Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na závěrečnou večeři, po ní nás čeká balení a kratší nocleh.
12. 12. 2020 (sobota)
Odlet do ČR
Okolo 01:00 hod bude k dispozici lehká snídaně. Po ní odjedeme z hotelu na letiště do Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací maraton a odlet do ČR v 05.35 hod. s příletem do Prahy v 8:40 hod. místního času.

Program příletového a odletového dne může být mírně upraven s ohledem na případné změny v letovém řádu pro rok 2020.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 9 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.